fairplay
 

Vi erbjuder utbildning och stöd i frågor kopplade till barnkonventionen, diskrimineringslagen, hbtq+, normer, jämlikhet och mångfald.

Tjänster

Behöver ni hjälp med att påbörja eller förstärka arbetet att främja barns rättigheter? Vi arbetar med utbildning och verksamhetsfrågor som rör barns rättigheter och livskvalitet. Vi hjälper kunder att utforma och implementera verksamhetsstrategier för att främja barns rättigheter enligt barnkonventionen och diskrimineringslagen. Det sker bland annat genom workshops, kursprogram och åtgärdsprogram som säkerställer att ledningen och medarbetare har kunskap och verktyg för att arbeta strategiskt med barns rättigheter.

Skola och Förskola

Från och med den 1 januari 2017 har samtliga verksamheter som omfattas av skollagen fått ett utökat ansvar vad gäller arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. Diskrimineringslagen bestämmelser innefattar ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering och undanröja eventuella hinder för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder.

Vi arbetar med hälsofrämjande skolutveckling och erbjuder utbildning och stöd i frågor som rör barns rättigheter utifrån barnkonventionen och diskrimineringslagen.

Skärmavbild 2019-01-24 kl. 15.19.33.png

Myndigheter, kommuner och landsting

För att säkerställa barnets bästa är det nödvändigt att vid varje beslut eller åtgärd som rör barn beakta barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Enligt barnkonventionen är barn individer med egna rättigheter. Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. I januari 2020 förväntas barnkonventionen bli svensk lag, undersökningar visar dock att barn sällan ses som bärare av egna rättigheter. Särskilt vad gäller tillämpningen av principen om barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och att dessa ska tillmätas betydelse.

Vi ger verksamheter som jobbar med frågor som rör barn stöd i sitt arbete med olika barnrättsfrågor. Vi problematiserar olika begrepp och perspektiv och vi diskuterar bland annat hur barnperspektivet kan lyftas inför beslutsfattare.

Normkritik kurs2.jpg

Organisationer och föreningar

Bidra till ett inkluderande, jämlikt och socialt hållbart samhälle. Vi hjälper er att påbörja eller förstärka arbetet med barns rättigheter.

Vill ni ha ett tydligare barnrättsperspektiv i er verksamhet? Vi visar er hur ni kan arbeta för att främja alla barns lika rätt och ge alla möjligheter att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar.