Skola och Förskola

Från och med den 1 januari 2017 har samtliga verksamheter som omfattas av skollagen fått ett utökat ansvar vad gäller arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. Diskrimineringslagen bestämmelser innefattar ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering och undanröja eventuella hinder för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder.

Vi arbetar med hälsofrämjande skolutveckling och erbjuder utbildning och stöd i frågor som rör barns rättigheter utifrån barnkonventionen och diskrimineringslagen.

Aktuella kurser: Normkritik och likabehandling av barn, Diskrimineringslagen i skola och förskola, workshop i Normkritik och aktiva åtgärder mot diskriminering Läs mer

 
 
 
Alla människor har lika värde oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, religion eller annan trosuppfattning, ålder och sexuell läggning
— Diskrimineringslagen