Myndigheter, kommuner och landsting

För att säkerställa barnets bästa är det nödvändigt att vid varje beslut eller åtgärd som rör barn beakta barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Enligt barnkonventionen är barn individer med egna rättigheter. Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. I januari 2020 förväntas barnkonventionen bli svensk lag, undersökningar visar dock att barn sällan ses som bärare av egna rättigheter. Särskilt vad gäller tillämpningen av principen om barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och att dessa ska tillmätas betydelse.

Vi ger verksamheter som jobbar med frågor som rör barn stöd i sitt arbete med olika barnrättsfrågor. Vi problematiserar olika begrepp och perspektiv och vi diskuterar bland annat hur barnperspektivet kan lyftas inför beslutsfattare.

Aktuella kurser: Normkritik och likabehandling av barn , Barnets bästa i barnrättsfrågor, Barnkonventionen i praktiken, Att samtala, intervjua och förhöra barn

Samtliga kurser

 
Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
— Barnkonventionen (3)