Kurser

 
 

Normkritik för likabehandling av barn

Vill ni använda er av ett inkluderande och normkritiskt arbetssätt? Kursen ger en introduktion till hur normer fungerar och hur normkritiska och normkreativa perspektiv kan fungera som verktyg för att främja alla barns lika värde och rätt. Läs mer och boka

Diskrimineringslagen i skola och förskola

Att implementera diskrimineringslagen i verksamheten är en omfattande process. Kursen ger grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen och hur en kan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn och unga. Läs mer och boka

 

Barnets bästa i barnrättsfrågor

Att utreda och fatta beslut som är förenliga med barnets bästa kan vara en komplex uppgift. Kursen går igenom olika förhållningssätt och perspektiv som kan vara avgörande för att i största möjliga mån säkerställa barnets bästa i olika frågor. Läs mer och boka

Barnkonventionen i Praktiken

Att arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan vara invecklat. Kursen ger kunskap om barnkonventionen och de grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn. Läs mer och boka

 

Workshop i normkritik och aktiva åtgärder mot diskriminering

Syftet är att ge verksamheten grundläggande kunskaper för att påbörja eller förstärka arbetet med att implementera diskrimineringslagen i verksamheten. Läs mer och boka

Att Förhöra, intervjua och samtala med barn

Kommer inom kort.

Att samtala med barn i olika situationer kräver kunskap om olika samtalsmetodiker. Kursen går igenom olika aspekter som är viktiga för att skapa förutsättningar att nå barnets erfarenheter och perspektiv.

 

Fairplay-certifiering

Fairplay-certifieringen är en process i vilken verksamheten med stöd av oss påbörjar eller förstärker arbetet att främja barns rättigheter. Genom att certifiera verksamheten och bli mer inkluderande förbättras både arbetsmiljön och förutsättningarna för alla barn att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar.

Certifieringen genomförs under sex månader och samtliga inom verksamheten är delaktiga i förändringsarbetet. Läs mer och boka