Tjänster

Behöver ni hjälp med att påbörja eller förstärka arbetet att främja barns rättigheter? Vi arbetar strategiskt och operativt med utbildning och verksamhetsfrågor som rör barns rättigheter och livskvalitet. Vi utformar och implementerar verksamhetsstrategier för att främja barns rättigheter enligt barnkonventionen och diskrimineringslagen. Vi arbetar för att medvetandegöra barnrättsfrågan och fungerar som coach och rådgivare i olika förändringsinitiativ. Det sker bland annat genom workshops, kursprogram och åtgärdsprogram som säkerställer att ledningen och medarbetare har kunskap och verktyg för att arbeta strategiskt med barns rättigheter samt att dokumentera och följa upp aktiva åtgärder.

Kurser